Data: 17 czerwca 2011
Typ raportów: Bieżące

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Arcus S.A. – tekst jednolity Statutu Spółki 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 15 czerwca 2011 roku powziął informację o 
dokonaniu w dniu 6 czerwca 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, 
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i Zarządzie Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Arcus S.A. 
w związku z Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2011 roku . 

Załącznik nr 1: Zmiany w Statucie 
Załącznik nr 2: Tekst jednolity Statutu Spółki 
Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 2