Data: 28 czerwca 2011
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2011 roku, w konsorcjum ze spółką zależną 
T-matic Systems Sp. z o.o., podpisał umowę ramową z firmą ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą 
w Gdańsku (80-557), ul. Marynarki Polskiej 130. Grupa Energa jest wiodącym na polskim rynku 
zintegrowanym przedsiębiorstwem energetycznym dostarczającym energię elektryczną zarówno dla 
odbiorców indywidualnych, jak i biznesowych i operatorem systemu dystrybucyjnego w ramach 
Grupy Energa. 
Przedmiotem Umowy Ramowej jest ustalenie warunków udzielania Zamówień Realizacyjnych 
w tym szczegółowego przedmiotu i zakresu Zamówień Realizacyjnych oraz Zasad wykonywania 
tych Zamówień dotyczących infrastruktury technicznej i informatycznej (w tym sprzętu 
i oprogramowania), których celem jest zapewnienie przekazywania informacji z Infrastruktury 
Licznikowej do Systemu Centralnego oraz z Systemu Centralnego do Infrastruktury Licznikowej, 
a także przekazywania informacji nt. zużycia energii przez odbiorców. 
 
Wartość umowy: 
Łączna szacowana wartość umowy wynosi: około 890 milionów złotych bez podatku VAT. 
 
Arcus S.A., w konsorcjum ze spółką zależną T-matic Systems Sp. z o.o., został wyłoniony jako jeden 
z trzech wykonawców Zamówień Realizacyjnych. 
 
Okres obowiązywania umowy: 
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązywać będzie przez 8 lat. 
 
Kary umowne: 
Łączna wysokość kar umownych : Nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych. 
Wnoszone jako wadium poręczenie lub gwarancja będą bezwarunkowe, płatne na każde wezwanie 
Zamawiającego oraz obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 
wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 5 Ustawy, a także obejmować cały okres 
związania Ofertą Realizacyjną, 
określoną w SIWZ. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość umowy przekroczyła 10% 
wartości kapitałów własnych Arcus S.A. 

Do pobrania