Data: 25 marca 2009
Typ raportów: Bieżące

Korekta raportu bieżącego numer 18/2009 z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie nowych 
terminów publikacji raportów okresowych w roku 2009 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. koryguje treść raportu bieżącego nr 18/2009 z dnia 16 marca 2009 roku w 
sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku 2009 w następujący sposób: 
 
Było: 
Raporty kwartalne: 
1/ Raport kwartalny za I kwartał 2009 roku – 15 maja 2009 r. 
2/ Raport kwartalny za III kwartał 2009 roku – 16 listopada 2009 r. 
 
Raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 31 sierpnia 2009 r. 
 
Raport roczny za rok obrotowy 2008 – 30 kwietnia 2009 r. 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia rezygnuje z 
publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2009 roku 
 
Jest: 
Raporty kwartalne: 
1/ Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 roku – 15 maja 2009 
2/ Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 roku – 16 listopada 2009 
 
Zarząd Arcus S.A. oświadcza, iż Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty 
kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259). 
 
Skonsolidowany raport półroczny (prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz 
ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową 
na podstawie § 83 ust. 3 wyżej wymienionego Rozporządzenia) – 31 sierpnia 2009 roku. 
 
Raport roczny jednostkowy za 2008 rok – 30 kwietnia 2009 roku, 
Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok – 30 kwietnia 2009 roku. 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia 
rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2009 roku 

Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 2