Data: 16 marca 2009
Typ raportów: Bieżące

 Nowe terminy raportów okresowych w 2009 roku 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przedstawia nowe terminy 
przekazania raportów okresowych w roku 2009: 
 
Raporty kwartalne: 
1/ Raport kwartalny za I kwartał 2009 roku – 15 maja 2009 r. 
2/ Raport kwartalny za III kwartał 2009 roku – 16 listopada 2009 r. 
 
Raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 31 sierpnia 2009 r. 
 
Raport roczny za rok obrotowy 2008 – 30 kwietnia 2009 r. 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia rezygnuje z 
publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2009 roku 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 2 

Do pobrania