Data: 1 kwietnia 2009
Typ raportów: Bieżące

Zmiana Szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A oraz 
akcji zwykłych na okaziciela serii C 
 
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne 
Treść raportu: Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) w załączeniu 
przekazuje niniejszym do wiadomości publicznej wprowadzone przez Zarząd w dniu 
dzisiejszym, w formie Aneksu Nr 1, zmiany w treści Szczegółowych warunków emisji 
warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C z 
dnia 18 grudnia 2008 r. (które to warunki zostały uprzednio zamieszczone w Załączniku Nr 1 
do raportu bieŜącego nr 59/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.). 
 
Wprowadzenie powyŜszych zmian wynika z faktu uzyskania przez Spółkę moŜliwości 
przyśpieszenia – w interesie inwestorów, którzy objęli akcje serii C – dematerializacji akcji 
serii C w KDPW, poprzez złoŜenie wniosku o dopuszczenie tych akcji do obrotu giełdowego, 
odrębnie od późniejszego ubiegania się o ich wprowadzenie do tego obrotu. 
 
Załączniki 
Załącznik Aneks nr 1 do Raportu 20.pdf 
ANEKS NR 1 DO SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW EMISJI WARRANTÓW 
SUBSKRYPCYJNYCH IMIENNYCH SERII A ORAZ AKCJI ZWYKŁYCH NA 
OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ARCUS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Do pobrania