Data: 2 czerwca 2010
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca z Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. – System do zarządzania flotą. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd ARCUS S.A. (“ARCUS”) niniejszym informuje, iż w dniu 1 czerwca 2010 roku 
została podpisana umowa pomiędzy ARCUS S.A. a Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. 
(dalej: “ARVAL”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49 (dalej: “Umowa”). Umowa 
zakłada objęcie monitoringiem części floty zarządzanej przez Arval, w ciągu 3 lat, przy czym 
każdy z pojazdów może być monitorowany przez okres od 24 do 60 miesięcy. Umowa o 
szacowanej wartości 13 000 000,00 zł netto, oparta jest o system abonamentowy – ARCUS 
będzie otrzymywał abonament od każdego monitorowanego pojazdu. 
 
W przypadku niewywiązywania się przez ARCUS z obowiązku świadczenia usług objętych 
przedmiotem niniejszej Umowy przez okres nieprzerwanie 14 dni, ARVAL będzie 
uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim 
pisemnym zawiadomieniu skierowanym do ARCUS, wyznaczającym dodatkowy co najmniej 
14 dniowy termin na usunięcie naruszeń i wskazujący rygor rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 
 
W przypadku niewywiązywania się przez ARVAL z obowiązku terminowego uiszczania 
którejkolwiek z płatności na rzecz ARCUS z tytułu wykonywania niniejszej Umowy za co 
najmniej 2 okresy płatności, ARCUS będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze 
skutkiem natychmiastowym po uprzednim pisemnym zawiadomieniu skierowanym do 
ARIVAL, wyznaczającym dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin na usunięcie naruszeń i 
wskazujący rygor rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
 
Nie zostały określone inne specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych warunki 
dla tej umowy. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość umowy przekroczyła 10% 
wartości kapitałów własnych ARCUS S.A. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

Do pobrania