Data: 2 czerwca 2010
Typ raportów: Bieżące

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy ARCUS S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. ( “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 maja 2010 roku. (“ZWZA”). 
 
Załączniki: 
 
ZWZA lista powyżej 5%