Data: 23 kwietnia 2009
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. (dalej: Sprzedawca) informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2009 roku podpisał 
umowę ramową z firmą PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24 i PZU Życie 
S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24 (dalej: Kupujący). Przedmiotem umowy 
jest sprzedaż przez Sprzedawcę Kupującemu drukarek laserowych i materiałów 
eksploatacyjnych oraz rozszerzonej usługi serwisu gwarancyjnego sprzętu. 
 
Wartość umowy: 
Łączna szacowana wartość umowy wynosi: 4 749 886,00 EURO netto. 
 
Kupujący będzie składał zamówienia na zakup produktów wraz z usługami serwisowymi. 
Ceny jednostkowe będą cenami netto w złotych i będą przeliczane według średniego kursu 
walut w NBP, ogłoszonego w dniu zamówienia przez Kupującego. 
Kupujący zastrzega, że przy istotnej zmianie sytuacji rynkowej będącej w rozumieniu umowy 
zmianą średnich cen rynkowych produktów sprzedawanych na podstawie umowy, o co 
najmniej 10%, że ceny jednostkowe mogą być renegocjowane. 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach 
tego typu. 
 
Okres obowiązywania umowy: 
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązywać będzie: dla zakupu sprzętu 
przez okres 24 miesiące, dla zakupu materiałów eksploatacyjnych przez okres 48 miesięcy, 
dla gwarancji jakości oraz rozszerzonego serwisu gwarancyjnego przez okres 36 miesięcy. 
 
Kary umowne: 
Łączna wysokość kar umownych określonych dla poszczególnych przypadków nie 
przekroczy kwoty wynoszącej 50% wartości brutto zamówień złożonych na podstawie 
umowy. 
Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Kupujący poniesie 
szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, Kupujący może 
żądać zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 
ogólnych, z wyłączeniem utraconych korzyści. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość umowy przekroczyła 10% 
wartości kapitałów własnych Arcus S.A.. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3