Data: 27 kwietnia 2009
Typ raportów: Bieżące

Skrócona nazwa emitenta. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. 

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieŜące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 6 tytuł III ust. 2 Statutu 
Spółki, zwołuje na dzień 21 maja 2009 roku na godzinę 9.00, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w 
Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Miłej 2, w sali konferencyjnej na parterze. 
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, obejmuje: 
1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 
zdolności do podejmowania wiąŜących uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak i Grupy 
Kapitałowej Arcus S.A. w 2008r. 
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008r., jak i 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. za 2008r. 
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania 
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie 
podziału zysku za rok obrotowy 2008. 
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 
obowiązków za 2008r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie dostosowania jej przedmiotu 
działalności do regulacji Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu nadanym jej 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885) oraz w zakresie zmiany pism 
przeznaczonych do ogłoszeń Spółki. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu 
jednolitego Statutu Spółki. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
(Proponowane Zmiany Statutu Spółki – w załączniku). 
 
Zarząd Spółki informuje, Ŝe zgodnie z art. 406 § 3 K.S.H. oraz art. 9-11 ustawy z 29 sierpnia 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.), warunkiem 
uczestniczenia i wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu jest złoŜenie imiennego świadectwa depozytowego (opiewającego na 
zdematerializowane akcje Spółki) w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Miłej 2 w Warszawie, co 
najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 maja 2009 roku włącznie, w godz. 8:00–16:00 i nieodebranie tego świadectwa przed 
zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, 
zgodnie z art. 407 § 1 K.S.H., wyłoŜona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki przy ul. 
Miłej 2 w Warszawie, w godz. 9:00–16:00, przez trzy dni przed terminem Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 18 maja 2009 roku. Tam teŜ udostępnione 
będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na 
zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. 
 
Podstawa prawna: 
RMF w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych §38 ust. 1 pkt 1 i 2 
 
 
Załączniki 
Proponowane zmiany Statutu.pdf

Do pobrania