Data: 29 kwietnia 2009
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd ARCUS S.A. informuje, iż w wyniku prowadzonych negocjacji o których Zarząd 
Spółki informował w raporcie bieżącym nr 27/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, w dniu 29 
kwietnia 2009 roku została podpisana umowa o współpracy z firmą Kyocera Mita Europe 
B.V. (dalej “Kyocera”) z siedzibą w Holandii pod adresem Hoeksteen 40, 2132 MS 
Hoofddorp. Na mocy przedmiotowej umowy, Arcus S.A. został ustanowiony dystrybutorem 
na terenie Polski wszystkich modeli kopiarek i wielofunkcyjnych urządzeń kopiujących 
(Multi-functional Products “MFP”) oferowanych przez Kyocera. Umowa ta rozszerza zakres 
dotychczasowej, wieloletniej współpracy z koncernem Kyocera na pełny zakres rozwiązań z 
zakresu systemów zarządzania dokumentem. 
 
Wartość umowy: 
Łączna szacowana wartość umowy wynosi: 5 000 000,00 EURO netto, co daje kwotę ok. 
22,839 mln złotych. 
 
Okres obowiązywania umowy: 
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązywać będzie standardowo przez 
okres 12 miesięcy. Po tym okresie strony wspólnie uzgodnią wydłużenie terminu jej 
obowiązywania. 
 
Kary umowne: 
Nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych ani roszczeń odszkodowawczych. 
 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego 
typu umów. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość umowy przekroczyła 10% 
wartości kapitałów własnych Arcus S.A. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3 

Do pobrania