Data: 30 sierpnia 2011
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2011 wpłynęły do Spółki umowy 
z dnia 26.08.2011 podpisane przez Pełnomocnika KONSORCJUM z firmą ENERGA -OPERATOR 
S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-557), ul. Marynarki Polskiej 130 (Zamawiający). Przedmiotem umów 
jest udzielanie Zamówień Realizacyjnych. Umowy zostały podpisane w konsorcjum ze spółką 
zależną T-Matic Systems Sp. z o.o. w oparciu o Umowę Ramową, o której Spółka informowała 
Raportem Bieżącym nr 22/2011 z dnia z 28 czerwca 2011 roku. 
 
W ramach kontraktu, Konsorcjum (Wykonawca) z Liderem, którym jest T-Matic Systems Sp. z o.o., 
zobowiązuje się do realizacji dostaw urządzeń, świadczenia usług wsparcia dla uruchomienia 
infrastruktury oraz przeprowadzenia warsztatów umożliwiających uruchomienie infrastruktury 
licznikowej. 
 
Wartość kontraktów realizacyjnych wynosi netto 23 038 285 zł. 
 
Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 
 
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują kary 
umowne oraz możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
Wartość kar umownych dla każdej ze stron , może przekroczyć równowartość 10% wartości tych 
umów. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość każdej z umów przekroczyła 10 % 
wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3 .

Do pobrania