Data: 12 września 2011
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca 
 Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 12 września 2011 wpłynęła 
do Spółki umowa z dnia 9 września 2011 podpisana przez Pełnomocnika Konsorcjum z firmą 
ENERGA -OPERATOR S.A. 
z siedzibą w Gdańsku (“Zamawiający”). 
 
Przedmiotem umowy jest udzielenie zamówienia realizacyjnego. Umowa została podpisana w 
konsorcjum ze spółką zależną T-Matic Systems Sp. z o.o. w oparciu o umowę ramową, o której 
Arcus S.A. informował raportem bieżącym nr 22/2011 z dnia z 28 czerwca 2011 roku. 
 
W ramach podpisanej umowy Konsorcjum (“Wykonawca”) wraz ze spółką T-Matic Systems Sp. z 
o.o., zobowiązuje się do realizacji dostawy urządzeń i oprogramowania oraz uruchomienia 
infrastruktury licznikowej dla określonego obszaru instalacyjnego. 
 
Wartość kontraktu realizacyjnego wynosi netto 9 036 428 zł. 
 
Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 
 
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują kary 
umowne oraz możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
Wartość kar umownych dla każdej ze stron, może przekroczyć równowartość 10% wartości tych 
umów. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekroczyła 10 % wartości 
kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Do pobrania