Data: 15 września 2011
Typ raportów: Bieżące

Treść projektów uchwał wraz z planowanymi zmianami w Statucie Spółki na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do 
publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 11 października 2011 roku oraz 
planowane zmiany w Statucie. 

Załączniki: 
Planowane zmiany w Statucie Spółki. 
Treść projektów uchwał na NWZA 

Szczegółowa podstawa Prawna: 
§ 38 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259 ze zm.), 

Załączniki 

Planowane zmiany w Statucie Spółki 
Zał_do raportu 29_Planowane zmiany w Statucie Spółki.pdf 

Treść projektów uchwał na NWZA 
Zał_do raportu 29_Treść projektów uchwał na NWZA.pdf