Data: 15 września 2011
Typ raportów: Bieżące

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu 
spółek handlowych (Ksh) oraz § 6 tytuł III 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 października 
2011 roku, na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (“NWZA”, 
“Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. 
Miłej 2, w Sali nr 09 (konferencyjnej). 
 
Porządek obrad NWZA obejmuje: 
 
1/ Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 
zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 
4/ Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
5/ Wybory do Rady Nadzorczej 
a) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej; 
6/ Zmiany w Statucie Spółki. 
a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie 
7/ Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
Załącznik: 
Pełna treść ogłoszenia 
 
Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt. 1 
 
 Załączniki 
 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. 
Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy.do.pdf