Data: 11 października 2011
Typ raportów: Bieżące

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arcus S.A.
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. informuje, że w dniu 11 października 2011 roku podczas obrad Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na mocy Uchwały nr 3, w związku z rezygnacją ze 
sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej – Pana Ryszarda Barskiego (o czym Spółka informowała 
w raporcie bieżącym nr 26 z dnia 2 września 2011 r.) na Członka Rady Nadzorczej Emitenta został 
powołany Pan Krzysztof Rajczewski. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej, Spółka przekaże 
odrębnym raportem bieżącym. 
 
Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22.

Do pobrania