Data: 11 października 2011
Typ raportów: Bieżące

Zmiany w Statucie Spółki
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje do publicznej 
wiadomości, iż uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 
października 2011 roku, przyjęte zostały zmiany w Statucie Spółki. 
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (“NWZA”) w/w uchwałą upoważniło Radę Nadzorczą Spółki 
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej 
Uchwały. 
 
Szczegółowa podstawa Prawna: 
§ 38 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259 ze zm.), 
 
 Załącznik 
Przyjęte przez NWZA zmiany w Statucie Spółki