Data: 26 maja 2009
Typ raportów: Bieżące

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C 
Spółki Arcus S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
uchwałą nr 234/2009 z dnia 25 maja 2009 roku, na podstawie §38 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu 
Giełdy, postanowił wprowadzić z dniem 1 czerwca 2009 roku w trybie zwykłym do obrotu 
giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela serii C Spółki Arcus S.A. pod 
warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 
czerwca 2009 roku asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym. 
Akcje zwykłe na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0.10 zł każda, zgodnie z § 
19 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Giełdy, zostały dopuszczone do obrotu w ilości 98.476 sztuk 
uchwałą nr 234/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 
maja 2009 roku. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §34 ust. 1 pkt 2 i 4 

Do pobrania