Data: 27 maja 2009
Typ raportów: Bieżące

Rejestracja akcji serii C Arcus S.A. w KDPW S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał Komunikat Działu 
Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z którym na 
podstawie Uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 10/09 
z dnia 12 stycznia 2009 roku w dniu 27 maja 2009 roku w Krajowym Depozycie nastąpi 
rejestracja 98.476 akcji serii C Arcus S.A., oznaczonych kodem PLARCUS00057. 
 
Rejestracja nastąpi w związku z uchwałą nr 234/2009 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych z dnia 25 maja 2009 roku (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 
nr 34/2009 z dnia 26 maja 2009 roku) wprowadzającą w/w akcje do obrotu z dniem 1 czerwca 
2009 roku. 
 
Uchwała KDPW związana jest z realizacją zapisów Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. z dnia 14 października 2008 roku. 
 
Podstawa Prawna: RMF GPW § 34 ust. 1 pkt. 1 

Do pobrania