Data: 26 maja 2009
Typ raportów: Bieżące

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy ARCUS S.A 
 
Podstawa prawna 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 maja 2009 roku (“ZWZA”). 
 
Załączniki 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA