Data: 18 października 2011
Typ raportów: Bieżące

Uzupełnienie informacji na temat nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej Arcus S.A.
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. uzupełnia treść raportu bieżącego nr 33 z 11 października 2011 roku, w sprawie 
zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Arcus S.A. w dniu 11 października 2011 roku, w skład Rady Nadzorczej, jako jej 
Członek został powołany Pan Krzysztof Rajczewski. 
Zarząd Arcus S.A. przekazuje poniżej opis posiadanych kwalifikacji, przebieg pracy zawodowej, 
oświadczenie dotyczące działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz 
oświadczenie dotyczące Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 
 
Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych § 5 ust. 1 pkt. 22 
 
Załącznik: 
CURRICULUM VITAE Krzysztof Rajczewski