Data: 1 kwietnia 2011
Typ raportów: Bieżące

Żądanie zapłaty kary umownej przez ZUS. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. informuje o otrzymaniu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul 
Szamocka 3, 01-748 Warszawa (ZUS), noty księgowej stwierdzającej obciążenie z tytułu 
opóźnienia w wykonaniu i przeglądu konserwacyjnego zgodnie z warunkami umowy zawartej 
z Arcus S.A w dniu 27 listopada 2009 r. na świadczenie serwisy pogwarancyjnego drukarek 
laserowych Kyocera FS 9100 DN (raport bieżący nr 48/2009). 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych twierdząc, iż doszło do naruszenia przedmiotowej umowy 
żąda zapłaty kary umownej w wysokości 5.515.440,00 zł w terminie do 14 kwietnia 2011 
roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powołuje się na naruszenie warunków umowy, 
zgodnie z którymi Arcus S.A. miał obowiązek wykonania przeglądu konserwacyjnego 
przedmiotowych drukarek, w terminie nie rzadziej niż co 8 miesięcy licząc od daty 
podpisania umowy tj. do dnia 27 lipca 2010 roku. Zgodnie z umową opóźnienie w wykonaniu 
tego obowiązku było zagrożone karą umowną w wysokości 120 zł za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia odnośnie każdej drukarki. 
 
W ocenie Emitenta żądanie zapłaty kary umownej przez ZUS jest bezzasadne. Opóźnienie 
wykonania przeglądu konserwacyjnego wynikało z wyłącznej winy ZUS w związku z czym 
nie można twierdzić, iż doszło do naruszenia przez Arcus S.A. warunków umowy z ZUS, a 
tym samym ZUS nie miał prawa naliczyć kar umownych.

Do pobrania