Data: 17 czerwca 2009
Typ raportów: Bieżące

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 
 
Podstawa prawna 
 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
 Treść raportu: 
 Zarząd firmy Arcus S.A. informuje, iż w dniu 17 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki 
dokonała wyboru Mazars & Guérard Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Foksal 16, 00-372 Warszawa na audytora Spółki, celem dokonania przeglądu jednostkowego 
sprawozdania finansowego Spółki Arcus S.A. przeglądu skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Arcus S.A., sporządzonych na dzień 30 czerwca 2009 roku 
oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Arcus S.A. i badania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus S.A., sporządzonych 
na dzień 31 grudnia 2009 roku. 
 
Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie w/w czynności. 
 
MAZARS&GUERARD AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 16 jest 
wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 
186. 
 
Spółka Arcus S.A. korzystała z usług MAZARS&GUERARD AUDYT Sp. z o.o. w zakresie 
badania rocznego sprawozdania finansowego w roku 2006, w 2007 w zakresie badania 
sprawozdania rocznego i przeglądu sprawozdania półrocznego a także w minionym roku 2008 
w zakresie przeglądu rozszerzonego sprawozdania półrocznego i badania sprawozdania 
finansowego jednostkowego i skonsolidowanego. 
 
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 
 
Podstawa prawna: § 5, ust.1 pkt 19 RMF GPW

Do pobrania