Data: 4 marca 2010
Typ raportów: Bieżące

Informacje przekazane do Spółki na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 
 
Podstawa prawna 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki ARCUS S.A. informuje, iż w dniu 3 marca 2010 roku wpłynęło do Spółki 
zawiadomienie przekazywane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm., dalej 
“ustawa o ofercie”) od Panów Marka Czeredysa i jego syna Michała Czeredysa, w którym 
informują, iż w dniu 3 marca powzięli informacje, że w dniu 25 lutego 2010 roku nastąpiło 
przeniesienie własności akcji będących przedmiotem transakcji z firmą MMR Invest 
S.a.r.l.(dalej: “MMR”) z siedzibą w Luksemburgu, z dnia 11 lutego 2010 roku. 
 
Przeniesienie własności 500 000 akcji spółki Arcus S.A., będących dotychczas własnością 
Michała Czeredysa, stanowiących 6,76% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział 
w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A nastąpiło w wyniku zapisania tych akcji na 
rachunku papierów wartościowych ich nabywcy – spółki MMR. Przeniesienie własności 
nastąpiło na podstawie umowy podwyższenia kapitału zakładowego MMR (Invest S.a.r.l.) z 
siedzibą w Luksemburgu z dnia 11 lutego 2010 roku. Przed zbyciem ww. akcji, Michał 
Czeredys posiadał 500 000 akcji spółki Arcus S.A., co stanowiło 6,76% udziału w kapitale 
zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. Po zbyciu 
ww. akcji, Michał Czeredys nie posiada akcji spółki Arcus S.A. 
 
Przeniesienie własności 1 835 115 akcji spółki Arcus S.A., będących dotychczas własnością 
Marka Czeredysa, stanowiących 24,8% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w 
głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A, nastąpiło w wyniku zapisania tych akcji na 
rachunku papierów wartościowych ich nabywcy – spółki MMR. Przeniesienie własności 
nastąpiło na podstawie umowy podwyższenia kapitału zakładowego MMR z dnia 11 lutego 
2010 roku. 
 
Przed zbyciem ww. akcji, Marek Czeredys posiadał 4 300 000 akcji spółki Arcus S.A., co 
stanowiło 58,15% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym 
Zgromadzeniu Arcus S.A. Po zbyciu ww. akcji, Marek Czeredys posiada bezpośrednio 2 464 
885 akcji spółki Arcus S.A., co stanowi 33,3 % udziału w kapitale zakładowym i analogiczny 
udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. 
 
Łącznie, przed zbyciem powyższych akcji na rzecz MMR Marek Czeredys i Michał Czeredys 
posiadali 4 800 000 akcji spółki Arcus S.A., co stanowiło 64,91% udziału w kapitale 
zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. 
 
Jednocześnie, w wyniku objęcia udziałów w MMR , Marek Czeredys z dniem 11 lutego 2010 
roku stał się podmiotem dominującym wobec MMR, gdyż posiada w niej 583 udziałów, co 
stanowi 67,24% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki Luksemburskiej. A zatem, w wyniku objęcia udziałów w MMR (Invest 
S.a.r.l.) i nabycia przez nią akcji Arcus S.A., Marek Czeredys posiada łącznie 4 800 000 akcji spółki Arcus S.A., co stanowi 64,91% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w 
głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A., w tym: 
a) bezpośrednio posiada 2 464 885 akcji spółki Arcus S.A., co stanowi 33,3% udziału w 
kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A.; 
b) za pośrednictwem MMR posiada 2 335 115 akcji spółki Arcus S.A., co stanowi 31,6 % 
udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu 
Arcus S.A. 
 
Jedynym podmiotem zależnym od Marka Czeredysa, który posiada akcje Arcus S.A., jest 
MMR. Nie istnieją podmioty zależne od Michała Czeredysa, które posiadałyby akcje Arcus 
S.A. Nie istnieją również podmioty o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie 
(tj. osoby trzecie, z którymi podmiot dokonujący zawiadomienia zawarł umowę, której 
przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu). 
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt.1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Do pobrania