Data: 4 marca 2010
Typ raportów: Bieżące

Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki ARCUS S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki ARCUS S.A. informuje, iż w dniu 3 marca 2010 roku wpłynęło do Spółki za 
pośrednictwem pełnomocnika zawiadomienie, w którym działając na podstawie art. 69 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 
Nr 185, poz. 1439, z późn. zm., dalej “ustawa o ofercie”), MMR Invest S.a.r.l. z siedzibą w 
Luksemburgu (dalej: “Spółka Luksemburska”) zawiadamia, że w dniu 3 marca 2010 otrzymała 
informację z domu maklerskiego, że w dniu 25 lutego 2010 roku na jej rachunku papierów 
wartościowych zostały zapisane akcje spółki Arcus S.A. w wyniku czego przekroczyła próg 
25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. 
 
W wyniku umowy podniesienia kapitału z dnia 11 lutego 2010 roku zawartej przez Spółkę 
Luksemburską z Panem Michałem Czeredysem, Spółka Luksemburska nabyła w dniu 25 
lutego 2010 roku własność 500 000 akcji spółki Arcus S.A., co stanowiło 6,76% udziału w 
kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. 
W wyniku umowy podniesienia kapitału z dnia 11 lutego 2010 roku zawartej przez Spółkę 
Luksemburską z Panem Markiem Czeredysem, Spółka Luksemburska nabyła w dniu 25 lutego 
2010 własność 1.835.115 akcji spółki Arcus S.A., co stanowiło 24,8% udziału w kapitale 
zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. 
 
Przed przeprowadzeniem ww. transakcji, Spółka Luksemburska nie posiadała akcji Arcus S.A. 
Po przeprowadzeniu ww. transakcji, Spółka Luksemburska posiada 2 335 115 akcji spółki 
Arcus S.A., co stanowi 31,6% udział w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na 
Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. 
 
Spółka Luksemburska ma zamiar dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego 
zawiadomienia, gdyż Pan Marek Czeredys będący podmiotem dominującym wobec Spółki 
Luksemburskiej, planuje dokonać kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
Luksemburskiej i objąć nowe udziały w Spółce Luksemburskiej w zamian za aport w postaci 
akcji Arcus S.A. 
 
Nie istnieją podmioty zależne od Spółki Luksemburskiej, które posiadałyby akcje Arcus S.A. 
Nie istnieją również podmioty o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie (tj. 
osoby trzecie, z którymi podmiot dokonujący zawiadomienia zawarł umowę, której 
przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu). 
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt.1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu 
akcji 

Do pobrania