Data: 2 marca 2010
Typ raportów: Bieżące

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARCUS S.A. 
Podstawa prawna z ESPI: art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i 
okresowe. 
 
Zarząd ARCUS S.A. („Spółka”) z siedziba w Warszawie, działajc na podstawie art. 399 § 1 
Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na 
dzie 30 marca 2010 roku (wtorek), na godz. 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Spółki („NWZA”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. 
Miłej 2, w sali nr 09 na parterze (konferencyjnej). 
 
Porządek obrad NWZ obejmuje: 
 
1. Otwarcie obrad NWZA. 
2. Wybór Przewodniczcego NWZA. 
3. Sporzdzenie listy obecności 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania 
wiążących uchwał. 
5. Przyjęcie porzdku obrad NWZA. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczcego Rady Nadzorczej. 
9. Zamknięcie obrad NWZA. 
 
 
Załącznik: Ogłoszenie 
 
Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa pastwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 
pkt.1.

Do pobrania