Data: 2 marca 2010
Typ raportów: Bieżące

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A. 
 
Podstawa prawna – art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarzd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załczniku przekazuje do 
publicznej wiadomości treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i załącznikami, które 
będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, 
zwołanego na dzień 30 marca 2010 roku. 

z Załcznikiem (RB-W)
W załączniku: 
Treść projektów wraz z uzasadnieniem 
 
Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 
pkt. 3

Do pobrania