Zarząd Arcus S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych (Ksh) oraz § 6 tytuł III 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 czerwca 2012 roku, na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (“ZWZA”, “Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Miłej 2, w Sali nr 115 (konferencyjnej).

Porządek obrad ZWZA obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2011 roku.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2011 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2011 roku.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2011.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2011 rok.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
17. Zmiany w Statucie Spółki.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty (w pdf) powiązane z ZWZA 2012:
Projekty uchwał ZWZA ARCUS S.A. 2012
Planowane zmiany w Statucie Spółki
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ARCUS SA w 2011 roku
Ocena sytuacji ARCUS S.A. w 2011 roku przez Radę Nadzorczą
Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS w 2011 roku przez Radę Nadzorczą
Sprawozdanie RN z wyników oceny wniosku Zarządu ARCUS S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2011
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania finansowego ARCUS S.A. i sprawozdania Zarządu 2011
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS i sprawozdania Zarządu 2011
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Raporty bieżące i śródroczne:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A.
Treść raportu 12/2012,
Załącznik z treścią ogłoszenia

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. wraz z planowanymi zmianami w Statucie Spółki :
Treść raportu 13/2012
Załącznik 1 z treścią projektów uchwał
Załącznik 2 z planowanymi zmianami w Statucie Spółki

Treść sprawozdań Rady Nadzorczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. :
Treść raportu 15/2012,

Uchwały powzięte przez ZWZ :
Treść raportu 18/2012
Załącznik uchwały powzięte przez ZW

Zmiany w składzie rady nadzorczej:
treść raportu 19/2012,
Załącznik z opisem życiorysu Jolanty Grus

Zmiany w statucie spółki:
Treść raportu 20/2012
Załącznik ze zmianami w statucie spółki

ZWZA 2012

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w Arcus S.A.