Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku.

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad:
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołuje na dzień 23 czerwca 2015 roku, na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”, „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7.

Porządek obrad ZWZA obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2014 roku.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Arcus S.A. na nową kadencję.
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2

Poniżej znajdą Państwo dokumenty (w pdf) powiązane z ZWZA 2015:

Pełna treść ogłoszenia
Projekty uchwał na ZWZA
Ocena sytuacji Arcus S.A. w 2014 roku przez Radę Nadzorczą
Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS w 2014 przez Radę Nadzorczą
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu Arcus S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014
Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej Arcus S.A. w 2014 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności ARCUS SA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w roku 2014
Raport bieżący 4/2015
Raport bieżący 5/2015
Raport bieżący 6/2015
Raport bieżący 7/2015