ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (“K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (“ZWZA”, “Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się
w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7.

Porządek obrad ZWZA obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty (w pdf) powiązane z ZWZA 2017:
Pełna treść ogłoszenia
Projekty uchwał na ZWZA
Ocena sytuacji Arcus w 2016 przez Radę Nadzorczą
Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. przez Radę Nadzorczą w 2016 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Arcus S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2016 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej 2016
Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej ARCUS SA w 2016 roku
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Treść projektów uchwał podjętych 29 czerwca 2017 na ZWZA ARCUS SA.pdf

Raporty dotyczące  ZWZA 2017:
Raport bieżący nr 9/2017
Raport bieżący nr 10/2017
Raport bieżący nr 11/2017
Raport bieżący nr 12/2017
Raport bieżący nr 14/2017