Raport bieżący 8/2014

Data: 22 maja 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA zwołanie ZWZA

ARCUS SA zwołanie ZWZA

Raport bieżący z plikiem 8/2014 
 
Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 
ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, 
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku. 
 
Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad: 
 
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (“K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 3 Statutu Spółki, 
Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), zwołuje na dzień 18 czerwca 2014 roku, na 
godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (“ZWZA”, “Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które 
odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7. 
 
Porządek obrad ZWZA obejmuje: 
 
1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 
podejmowania wiążących uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki w 2013 roku. 
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku oraz 
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku. 
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2013 roku. 
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej 
Spółki w 2013 roku. 
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 
roku. 
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013. 
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału 
zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. 
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2013 
rok. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wszystkich dotychczasowych akcji serii A,B i C na akcje serii D. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia ważności uchwały podjętej w dniu 20 VI 2013 roku w sprawie 
nabycia akcji własnych spółki i umorzenie akcji spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej spółki do przygotowania 
tekstu jednolitego Statutu spółki. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 
19. Wolne wnioski 
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
Załącznik: 
Pełna treść ogłoszenia 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2


    więcejmniej


    więcejmniej