Data: 22 maja 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA treść projektów uchwał na ZWZA wraz z planowanymi zmianami w statucie spółki.

ARCUS SA treść projektów uchwał na ZWZA wraz z planowanymi zmianami w statucie spółki.

Raport bieżący z plikiem 9/2014 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do 
publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku. 
oraz planowane zmiany w Statucie Spółki. 
Szczegółowa podstawa Prawna: 
§ 38 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259 ze 
zm.),