Data: 30 maja 2019
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA (8/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych “K.s.h.” oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie “Spółka”, zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy “ZWZA”, “Zwyczajne Walne Zgromadzenie”, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7.

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w zakresie Komisji Skrutacyjnej.

5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

6.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku.

7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2018 roku.

8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną T-matic Systems Spółką Akcyjną.

16. Wolne wnioski.

17.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1,2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA 2019.pdf