Data: 21 maja 2009
Typ raportów: Bieżące

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arcus S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2009 roku podczas obrad Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na mocy uchwały nr 19, w związku z rezygnacją ze 
sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej – Pana Leona Komornickiego ( o czym 
Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2009 z dnia 7 maja 2009 roku) na Członka 
Rady Nadzorczej Emitenta została powołana Pani Elżbieta Niebisz. 
 
Zarząd Arcus S.A. w załączeniu przekazuje opis posiadanych kwalifikacji, przebieg pracy 
zawodowej, oświadczenie dotyczące działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem 
Emitenta oraz oświadczenie dotyczące Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 
 
 
Podstawa prawna: 
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt22 
 
Załączniki 
Życiorys Kandydatki na Członka RN