ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”, „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7.

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w zakresie Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2018 roku.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie połączenia ze spółką zależną T-matic Systems Spółką Akcyjną.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty (w pdf) powiązane z ZWZA 2019:
Pełna treść ogłoszenia
Projekty uchwał na ZWZA
Ocena sytuacji Arcus w 2018 przez Radę Nadzorczą
Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. przez Radę Nadzorczą w 2018 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2018 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej 2018
Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej ARCUS SA w 2018 roku
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Raporty dotyczące  ZWZA 2019:
Raport bieżący nr 8/2019
Raport bieżący nr 9/2019
Raport bieżący nr 10/2019 
Raport bieżący nr 12/2019