Data: 7 maja 2009
Typ raportów: Bieżące

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i załącznikami na ZWZA ARCUS S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) w załączniku przekazuje do 
publicznej wiadomości treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i załącznikami, które 
będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, 
zwołanego na dzień 21 maja 2009 roku. 
 
W załączniku: 
Dokumenty Rady Nadzorczej Arcus S.A. w formacie pdf zostały przedstawione w 
następujący sposób: 
 
1. Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem 
 
2. Ocena sytuacji ARCUS S.A. w 2008 roku przez Radę Nadzorczą 
 
3. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2008 roku przez Radę Nadzorczą 
 
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania 
finansowego ARCUS S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2008 oraz sprawozdania 
Zarządu z działalności ARCUS S.A. w 2008 roku 
 
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2008 oraz 
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. w 2008 roku 
 
6. Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej ARCUS S.A. w 2008 roku 
 
 
Podstawa prawna: 
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych §39 ust. 1 pkt 3 
 
 
Załączniki 
 
ARCUS_projekty uchwal_ZWZA_2009_20090507.pdf 
Treść projektów uchwał wraz uzasadnieniem 
 
ARCUS 20 ocena sytuacji ARCUS SA przez Rade Nadzorcza.pdf 
Ocena sytuacji Arcus S.A. przez Radę Nadzorczą w 2008 roku 
 
ARCUS GK 21 ocena sytuacji ARCUS SA przez Rade Nadzorcza.pdf 
Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Arcus S.A. w 2008 roku 
 ARCUS 10 sprawozdanie RN z oceny.pdf 
Sprawozdanie RN z wyników oceny jednostkowego sprawozdania 
 
ARCUS GK 11 .pdf 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników Grupy Kapitałowej Arcus S.A. 
 
ARCUS 30 ocena pracy RN.pdf 
Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej